Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Verkiezingsprogramma 2108 - Vlaams Belang Wilrijk

Verkiezingsprogramma 2108 - Vlaams Belang Wilrijk
District

Beste inwoner van Wilrijk,

Weldra dienen wij allen opnieuw naar de stembus te gaan om de mensen aan te duiden die ons de komende zes jaar zullen besturen. Deze stembusgang is dan ook een belangrijke gebeurtenis voor onze plaatselijke gemeenschap.

Het valt niet te ontkennen dat het huidige districtsbestuur ter zake de voorbije jaren keuzes heeft gemaakt en in dat verband een aantal initiatieven heeft genomen. Maar werden daarbij wel de juiste beslissingen genomen en de juiste keuzes gemaakt? Waren dat altijd wel de goede initiatieven?

Wij pleiten ook voor een betere samenwerking tussen allerhande maatschappijen, zoals gas-, elektriciteit-,water- en wegeniswerken. Op deze wijze moet een straat maar 1 keer opengebroken worden om de verschillende werken uit te voeren.

Het Vlaams Belang staat in de eerste plaats natuurlijk voor een Vlaamse, veilige en leefbare gemeente. Dat deze drie thema’s, in de onzekere tijden die wij tegemoet gaan, aan belang zullen winnen, ook in Wilrijk, staat vast.

Een sterk Vlaams Belang in Wilrijk is dus zeker geen overbodige luxe. Maar daarnaast hebben wij ook over heel wat andere zaken een eigen mening. In onderstaande tekst bieden wij u dan ook onze alternatieve visie aan over hoe onze gemeente en onze dorpsgemeenschappen zich volgens ons op al deze gebieden verder dienen te ontwikkelen.

I. VLAAMS WILRIJK

Alhoewel het aantal inwoners van ons district ongeveer op hetzelfde aantal blijft, is de samenstelling hiervan aan het veranderen. eer dan 40 % van de Wilrijkenaars zijn ouder dan 65 jaar. Ongeveer 30 % bestaat uit Jeugd (tot 18 jaar) en de overige 30 % zijn tussen 18 jaar en 65 jaar. Bovendien kent Wilrijk, zoals in andere districten, een gestadige aangroei van niet -Europese burgers. Aan de hand van deze gegevens dient er dus rekening gehouden worden met het volgende:

Bij het plannen van evenementen, het installeren van diensten en het herinrichten van de openbare gebouwen er mee rekening houden dat een groot deel van de bevolking uit senioren bestaat.

Bij het bouwen van nieuwe pleinen en straten, moeten alle drempels aangepast zijn, voor gehandicapten.

Een goed uitgedokterd “jeugdbeleid” moet ervoor zorgen dat jongeren van alle leeftijden, ontspanningsmogelijkheden kunnen vinden in het district zelf. Het jeugdbeleid moet uiteraard ook openstaan voor de opvang van jeugd uit andere culturen. Maar men zal zich ook inspannen om deze jeugd uit andere culturen, vertrouwd te maken met de gebruiken en de regels, die in onze samenleving belangrijk zijn. Op deze wijze zal men deze jeugd ook een goede basis geven voor het verdere leven in onze gemeenschap.

De Wilrijkse adviesraden vormen een klankbord van wat er leeft onder deze bevolkingsgroepen. Wij pleiten er daarom ook voor om vertegenwoordigers van deze raden regelmatig te ontmoeten tijdens een commissiezitting met de voltallige districtsraad.

Het Vlaams Belang wil dat Wilrijk in wezen en in uiterlijk een Vlaams district is en blijft. Dat is, voor wat de aanwezigheid van vreemdelingen betreft, op dit ogenblik nog niet echt een levensgroot probleem.

Wij mogen echter niet vergeten dat wij ons in Antwerpen bevinden waar op vele plaatsen de aanwezigheid van vreemdelingen niet meer te verantwoorden proporties heeft aangenomen.

In Antwerpen is het vreemdelingenprobleem volledig uit de hand gelopen en heeft het geleid tot een galopperende criminaliteit, stadskankers, islamisering enz.

Het Vlaams Belang wil absoluut vermijden dat de situatie in Wilrijk ontaardt en daarom stellen wij voor wat Wilrijk betreft het volgende voorop:

Voorkomen van grootschalige immigratie.

Op dit ogenblik vormt de immigratie in Wilrijk, en de daarmee gepaard gaande verdringing van de eigen bevolking, nog niet echt een probleem. Wij willen dit zo houden door een strikt vreemdelingenbeleid.

Opsporing en verwijdering van illegalen. Ten aanzien van eventuele asielzoekers die zich hier willen vestigen, dient vanuit de gemeentelijke diensten een correct, maar duidelijk ontradingsbeleid te worden gevoerd.

Wij wensen ook geen oprichting van een moskee op Wilrijks grondgebied, om te voorkomen dat dit een aantrekkingspool zou worden.

Geen discriminatie van eigen volk. Het Vlaams Belang duldt niet dat in lokale instellingen of beleidsdomeinen waarop het district inspraak heeft, Vlamingen worden gediscrimineerd ten voordele van vreemdelingen. Of het nu gaat over tewerkstelling, sociale huisvesting, of eender welk ander beleidsdomein. Voor iedereen gelden dezelfde wetten, plichten en mogelijkheden.

Integratie. Aangezien er vele niet-EU-burgers in ons district wonen of zich komen vestigen, moeten deze mensen ook hier in het district begeleid worden. Hiermee bedoelen wij buiten de cursussen Nederlands ook een voorlichting of een brochure over de bij ons geldende wetten, rechten en plichten. Slechts op deze wijze kan iedereen zich thuis voelen.

II. LEEFBAAR WILRIJK

- Grotere levenskwaliteit in Wilrijk

Het Vlaams Belang stelt zijn visie inzake ruimtelijke ordening in Wilrijk in het teken van een leefbaar Wilrijk zodat iedereen in ons district een kwaliteitsvol leven kan leiden. Onder levenskwaliteit verstaan wij dat wij in een omgeving kunnen wonen en werken waar het aangenaam om leven is.

Dit veronderstelt een ruimtelijke ordening met aandacht voor enerzijds het mooie en het groene, maar anderzijds ook met aandacht voor de aanwezigheid van de nodige basisinfrastructuren, dicht bij de bevolking.

- Zuinig ruimtegebruik ter vrijwaring van de natuurlijke gehelen waar deze nog aanwezig zijn.

Het ongecontroleerd aansnijden van natuurlijke gebieden en de open ruimte hebben in Wilrijk reeds heel wat lelijke littekens achtergelaten. Toch blijven er in ons district nog mooie en waardevolle natuurgebieden bewaard. Het Vlaams Belang pleit voor een optimale bescherming, versterking en waar mogelijk verbinding van deze gebieden omdat zij bijdragen tot de kwaliteit van ons bestaan. Dat dient te gebeuren zowel voor ons eigen welzijn als voor het stimuleren van zachte toeristische recreatiemogelijkheden. Dit noopt ons wel tot een zuinig en beredeneerd ruimtegebruik voor wat de menselijke functies betreft.

- Geen verdere ruimtelijke uitbreiding voor economische activiteiten.

Het Vlaams Belang is van mening dat Wilrijk op ruimtelijk gebied meer dan voldoende zijn aandeel heeft geleverd voor de economische ontwikkeling en welvaart van Antwerpen en Vlaanderen. In principe wensen wij dus geen verdere aansnijding meer van nieuwe open ruimte voor regionale of lokale bedrijventerreinen.

In het kader van het behoud van de werkgelegenheid moeten de aanwezige industrie en bedrijven binnen de bestaande reserves in de huidige bedrijventerreinen en met een verhoging van de densiteit wel de nodige ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Een verdere toevloed van nieuwe economische activiteiten en het verder aansnijden daartoe van gebieden voor economische bedrijvigheid achten wij echter ongewenst en moet momenteel alvast niet worden gestimuleerd. Het Vlaams Belang is er wel voorstander van om in Wilrijk, met respect voor de bestaande open ruimte, de zachte recreatiemogelijkheden verder uit te bouwen.

- Minder doorgaand verkeer in Wilrijk.

Wilrijk ligt op het kruispunt van grote verkeersaders zoals E19-R11- A12 /Boomsesteenweg.

Er zijn 3 grote hospitalen en een verbrandingsoven van ISVAG. Dit alles genereert al zeer veel verkeer door ons District. Wij moeten echter voorkomen dat dit verkeer zich door het centrum verplaatst.

- Geen verdere verstedelijking.

Wij verzetten ons tegen een verdere verstedelijking van Wilrijk. Er dient zeker te worden voorzien in voldoende bouw- en huisvestingsmogelijkheden in functie van de plaatselijke behoeften op basis van de natuurlijke aangroei van onze bevolking. Wij achten het echter ongewenst dat Wilrijk een bovenlokale functie zou uitoefenen inzake bewoning: wij willen dus geen extra woningen bovenop wat nodig is om aan de plaatselijke behoeften te voorzien. Bovendien dient de invulling van de plaatselijke behoefte in de eerste plaats te gebeuren via inbreiding, opvulling van de bestaande woongebieden en verdichting. Aansnijden van nieuwe woongebieden of woonuitbreidingsgebieden achten wij in principe niet gewenst, tenzij de absolute noodzaak daartoe voor de plaatselijke bevolking is aangetoond.

- Behoudt van Wilrijk als verkeersknooppunt.

De aanwezigheid van een goede verkeersinfrastructuur heeft voor Wilrijk een aantal negatieve ontwikkelingen met zich meegebracht, maar biedt anderzijds ook heel wat voordelen aan de Wilrijkenaars. Het zorgt ervoor dat wij en de hier aanwezige bedrijven over redelijk goede verbindingen beschikken. Wij willen dan ook deze verkeersinfrastructuur behouden en rationeel verbeteren. Aanleg van nieuwe wegen achten wij ongewenst, tenzij het kleine ingrepen betreft om het verkeer te optimaliseren. Wel dient het openbaar vervoer verder te worden gerationaliseerd.

III. VEILIG WILRIJK

Wilrijk heeft als district geen politiebevoegdheid maar toch heeft de Vlaams Belang afdeling Wilrijk een aantal bijzondere aandachtspunten en beleidsprioriteiten op het vlak van veiligheid.

Wanneer we de media raadplegen, de kranten, radio en televisie, worden we overspoeld door criminaliteitscijfers, statistieken, verkeersaudits en soortgelijken.

Hoewel er steeds wordt verteld dat de districten het dichtste bij de bevolking staan, mag men in de districten over het thema “Veiligheid” geen vragen stellen.

Want dit is geen districtsbevoegdheid, en enkel de bevoegdheid van de Stad en de gemeenteraad.

Op deze wijze krijgt men bijvoorbeeld voor verkeersingrepen en her aanleg van straten, enkel de adviezen van de politie te horen, en nooit een toelichting over deze zaken.

Deze ingrepen genereren grote sommen van het jaarlijkse districtsbudget, en toch mag men de bevoegde politieverantwoordelijke hierover niet raadplegen.

We willen daarom in de toekomst regelmatig door de bevoegde commissarissen ingelicht worden over de motivatie van de adviezen.

- Voldoende politiepersoneel

Om een dergelijke aanpak te verzekeren moet men over de nodige middelen beschikken, onder andere wat het aantal manschappen betreft.

Momenteel beschikt de zone Zuid (Hoboken –Wilrijk en een gedeelte van Berchem ) over 3 à 4 patrouilles per nacht. En daarom moet men na een oproepsoms even wachten, tot de Politie er daadwerkelijk is. Het kader moet dan ook voldoende worden aangevuld om hieraan een oplossing te kunnen bieden. Voor het Vlaams Belang mag het verzekeren van onze veiligheid iets kosten, als het maar efficiënt gebeurt.

- Beter bestraffingsbeleid

Door de toevloed van asielzoekers en illegalen, heeft ook de criminaliteit een hoge vlucht genomen in stad en districten. Door hetsoepele bestraffingbeleid van de laatste jaren en de vriendelijke opmerkingen in de stijl van “Dit mag men niet meer doen !” wordt dit alles nog meer in de hand gewerkt. Wij eisen dan ook een strenger optreden vanwege politie en gerecht.

- Meer patrouilles

Dit zal ook een vluggere interventie bewerkstelligen bij inbraak of ongevallen.Meer aanwezigheid van politie in de straten, en dit zeker onder de vorm van de vroegere aanspreekbare en zichtbare wijkagent voor alle problemen die zich kunnen voordoen.

Dit zal bovendien ook een preventieve invloed hebben op allerlei ongemakken die zich kunnen voordoen.

- Wijkvergaderingen

In alle wijken moet er regelmatig een vergadering komen met een vertegenwoordiger van het politiekorps. Deze vergaderingen bestaan nu reeds voor bewonersgroepen, maar ook de modale bewoner die geen lid is van een bewonersgroep moet de kans krijgen om geïnformeerd te worden en vragen te stellen. De contacten met de bevolking moeten worden geïntensifieerd door een betere en uitgebreidere wijkwerking.

Vanzelfsprekend moet de politie nauw samenwerken met de bewakingsdiensten daar waar aan consortiumbewaking wordt gedaan.

- Veiligheidsbarometer

Wij pleiten er ook voor om in Wilrijk een veiligheidsbarometer te laten uitvoeren. Een dergelijke barometer geeft niet alleen het onveiligheidsgevoel van de mensen weer, maar levert ook een veel preciezer beeld op van de werkelijke criminaliteit. De officiële criminaliteitscijfers slaan immers enkel op de misdrijven die de mensen aangeven, terwijl heel wat van de criminaliteit die plaatsgrijpt niet wordt aangegeven. Een veiligheidsbarometer is dus een nuttig instrument om de prioriteiten van het beleid mee gestalte te geven.

IV. ECONOMISCH WILRIJK

- Principe: economie en leefbaarheid hand in hand.

Voor het Vlaams Belang is economische ontwikkeling geen doel op zich, maar een middel om het welzijn en de welvaart van de Wilrijkenaars, en in ruimere zin van de Vlamingen veilig te stellen. Daarbij moet ook aandacht voor andere dan economische waarden in het leven zijn. Wij streven dus een bloeiende Wilrijkse economie na met bijzondere aandacht voor de leefbaarheid van ons district. Een evenwichtige belangenafweging is daartoe noodzakelijk.

- Ondersteuning van Wilrijkse middenstand.

Wilrijk is het drukst bezochte winkelcentrum van Antwerpen , gelegen buiten de Ring. Buiten het grote aantal handelszaken, blinkt ons centrum ook uit door zeer weinig leegstand en imagoverlagende zaken (nachtwinkels –telefoonwinkels enz.)

Het grote aanbod van de meest verscheidene winkels in het Wilrijkse centrum trekt dagelijks zeer vele bezoekers aan van ver buiten de grenzen van ons district en dat willen we zo houden.

Om het winkelcentrum te behouden dat zich momenteel volledig rond De Bist, Jules Moretuslei en Heistraat concentreert, moet de middenstand een belangrijke gesprekspartner zijn en blijven, in de verdere uitbouw van ons centrum. Tenslotte zorgen zij voor een groot gedeelte mede voor het levendige centrum van ons district.

Het district dient bovendien binnen de wettelijke mogelijkheden en met inachtneming van de prijs/kwaliteitsverhouding, alle kansen te geven aan plaatselijke bedrijven voor werken of opdrachten.

- Uitbouwen van BIN’s

Voor het Vlaams Belang is ook de veiligheid van bedrijven een topprioriteit. De ‘Buurt Informatie Netwerken’ (BIN’s) moeten daaromten zeerste ondersteund worden. De ambitie moet zijn om ditvolledig uit te bouwen, en hierbij alle bedrijven en handelaars te betrekken. Een zeer dicht en goedwerkend netwerk, bevordert de veiligheid van middenstand en de klanten.

- Toeristische troeven uitspelen

Wilrijk bezit belangrijke groene "longen":

Park Steytelinck,

het Klaverblad,

het Schoonselhof,

het Terbekehof en

het Hof van Mols.

Dit heeft potentieel en geeft heel wat troeven om het toerisme tot ontwikkeling te brengen. Toerisme is bij uitstek een zachte economische sector. Het Vlaams Belang wil dat de nodige inspanningen worden geleverd om deze economische sector verder te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor het behoud van het landelijke karakter en natuurlijke waarden die nog aanwezig zijn. Wij willen in dit verband onder meer dat er werk wordt gemaakt van de uitbouw en promotie van een eigen toeristisch imago (natuur- en cultuurrecreatie), de verdere uitbouw van de toeristische routes (wandel- en fietspaden) en bezienswaardigheden in functie daarvan, een evaluatie en eventueel herbekijken van de huidige toeristische organisatie en het bevorderen van de vestiging van nu bijna volledig ontbrekende kleinschalige overnachtingsinfrastructuur.

- Administratie ten dienste van de ondernemingen.

Het Vlaams Belang wil dat de administratie ten dienste staat van alle plaatselijke ondernemingen en vlot en gestructureerd met hen communiceert. In dat verband zijn wij voorstander van de oprichting van een lokaal ondernemersloket onder leiding van een gespecialiseerde ambtenaar. Dit loket is het centrale aanspreekpunt voor bedrijven, waar zij met al hun vragen en problemen terecht moeten kunnen. Hier zal men ervoor zorgen dat alle dossiers van Wilrijkse ondernemingen snel en vlot worden afgehandeld.

- Een open communicatiebeleid.

Het communicatiebeleid van de gemeente naar de bedrijven toe moet verbeteren. Dat moet op verschillende vlakken gebeuren. Wij denken in de eerste plaats echter aan een jaarlijkse informatiebrochure voor ondernemingen, een periodiek ondernemersbericht, en uitgebreide maar overzichtelijke en voortdurend geactualiseerde informatie op de webstek, zoals voorzien bij onze programmapunten over communicatie.

- Randvoorwaarden voor economisch ondernemen: rekening houden met de bedrijven.

Heel wat activiteiten van het district of de gemeente hebben een invloed op de bedrijvigheid van de bedrijven en handelaars in Wilrijk.

Het Vlaams Belang wil dat daarbij terdege met hun belangen rekening wordt gehouden. Voorafgaand overleg en een grondige informatiecampagne zijn nodig bij elke hinder veroorzakende activiteit.

V. RIJK WILRIJK - FINANCIËN

Om een district goed te besturen moeten de districtsraden ook de mogelijkheden en de financiële middelen hebben. Met een beperkt budgeten een inperking van de bevoegdheden is de Wilrijkenaar niet geholpen.

Het Vlaams Belang is al sinds de oprichting van de districten in 1982 vragende partij om zoveel mogelijk bevoegdheden over te hevelen naar de districten. Dit is steeds door de zetelende meerderheden tegengehouden. In de beginperiode moesten de districten met zeer beperkte middelen hun bevoegdheden uitoefenen. Na enkele jaren is er dan een lichte opwaardering gekomen van de budgetten. Dit is echter niet voldoende om een degelijke werking in de verschillende districten te bekomen.

Wij vragen daarom dringend een verhoging van de budgetten, zodat men vlugger en efficiënter kan werken en de burger bijvoorbeeld niet met lange bouwprojecten hoeft op te zadelen. Een gedecentraliseerd financieel beleid, m.a.w. de mogelijkheid om zelf inkomsten te verweven i.p.v. steeds afhankelijk te zijn van de Stad Antwerpen is hierin een te overwegen optie.

Bij het toekennen van gunningen zou men er zich ook terdege van moeten vergewissen welk de gebruikte materialen zullen zijn en hoe het dan na de afwerking zal uitzien. Op deze wijze zal men voorkomen dat er nadien aanpassingen moeten gebeuren die voor een meerkost zorgen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de plaatsing van de ballenvanger op de Bist, die door een verkeerde keuze van materiaal, nadien voor € 30.000 aangepast moest worden.

Wij pleiten ook voor meer “heraanleg” en minder “nieuwe aanleg”. Op deze wijze kan men met de voorziene budgetten veel meer realiseren. Momenteel worden er vele straten nieuw aangelegd met uitstulpingen en verkeersheuvels. Dit zou een grote verkeersremmende invloed hebben, maar dit kost zeer veel geld en bovendien moeten er hierdoor ook parkeerplaatsen verdwijnen. Een heraangelegde straat kan men door kleine ingrepen ook veiliger maken op een goedkopere wijze.

Wij pleiten ook voor het afschaffen van de kleine subsidies die jaarlijks door het districtscollege worden voorzien voor “ontwikkelingshulp”. Deze bedragen worden gegeven aan Wilrijkse verenigingen die zich bezighouden met ontwikkelingshulp. Deze bedragen zijn meestal zo klein, dat er niet veel overblijft wanneer het bij de uiteindelijke bestemmeling aankomt. Met deze sommen kan men beter de kansarmen in ons eigen district helpen, al is het maar voor bijvoorbeeld de aanschaf van vuilzakken.

Het is wenselijk dat men de budgetten zinvol gebruikt en dat deze gelden ook opgebruikt worden tijdens het lopende jaar. Een spaarpotje opbouwen heeft geen zin, ongebruikte gelden kan men beter voor andere zaken, direct realiseerbare projecten, inzetten.

VI. DEMOCRATISCH WILRIJK

Openheid van bestuur is voor het Vlaams Belang gouden regel. Tenslotte is men verantwoordelijk voor het algemene belang van alle inwoners, ongeacht hun overtuiging en hun afkomst. Openheid en inspraak zijn dus zeer belangrijk.

Het Vlaams Belang wil dat Wilrijk democratischer wordt bestuurd dan nu het geval is.

Wij stellen daartoe volgende maatregelen voor:

- Correcte informatieverstrekking.

Een democratisch bestuur begint bij een objectieve en uitvoerige voorlichting van de betrokken burgers. Het Vlaams Belang wil daarom dat de Wilrijkenaars zo breed mogelijk wordt geïnformeerd en wel op een objectieve wijze.

Wilrijk moet op z’n eigen webstek www.wilrijk.be een duidelijk beeld geven van de werking van ons district. Op deze webstek moeten de burgers het bestuur van Wilrijk op de voet kunnen volgen. Daarom willen wij dat alle punten die door het districtscollege en door de districtsraad beslist werden, alsook hun notulen, zo snel mogelijk op de webstek worden gezet. Tevens moeten alle beleidsplannen, gemeentelijke reglementen enz. op de webstek worden geplaatst.

- Bindende volksraadplegingen.

Het Vlaams Belang is een fervent voorstander van directe democratie. Wij willen dat zoveel mogelijk beslissingsmacht bij de bevolking zelf komt te liggen. Voor ingrijpende of omstreden dossiers willen wij dan ook dat het district volksraadplegingen organiseert om zo de bevolking zelf te laten beslissen. Dit laatste houdt in dat wij de uitslag van elke volksraadpleging als bindend beschouwen. Van zodra de e-identiteitskaart volledig ingeburgerd zal zijn en de elektronische infrastructuur dit zal toelaten, kan in dit verband geopteerd worden voor een elektronische volksraadpleging (in combinatie met de gewone stemprocedure voor wie niet over de nodige elektronische infrastructuur beschikt).

- De bevolking bevragen omtrent haar tevredenheid.

Om echt de wensen van de bevolking te kennen en haar tevredenheid te meten moet opregelmatige basis een tevredenheidsenquête worden gehouden. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een tweejaarlijkse tevredenheidsenquête over alle aspecten van de dienstverlening in samenwerking met een extern bureau. Vanzelfsprekend moet daarop de nodige bijsturing volgen.

-Dienstverlening dichter bij de mensen brengen.

Via elektronische weg kan men reeds zeer veel administratieve zaken regelen, maar niet iedereen is in het bezit van een computer of heeft de vaardigheid omvan deze nieuwe mogelijkheden gebruik te maken.

Vlaams Belang pleit er daarom voor om, op regelmatig basis, de inwoners in te lichten over de mogelijkheden van het elektronisch aanvragen en verwerken van allerhande administratieve zaken.

Tevens moet iedereen geïnformeerd worden over het aanbod van gratis computercursussen.

Vlaams Belang pleit ook voor een herbekijken van de openingsuren van de loketten zodat deze beter bereikbaar zijn voor de werkende bevolking.

VII. MILIEUVRIENDELIJK WILRIJK

Wilrijkstaat bekend als een van de groenste districten ,enhet Vlaams Belang wil dit ookzo houden. In deze tijden van grote uitbreidingen van industrieën en een enorme toename van het verkeer, door en rond ons district, zullen we zeer voorzichtig met onze leefomgeving moeten omgaan. Als een goede huisvader moeten we ons groene district koesteren.

Het bestaande groen en de open ruimtes in ons district moeten zo veel mogelijk behouden worden want groene ruimten zijn zuurstof voor het district. Er zou dringend een studie moeten gemaakt worden over de impact van de grote verkeerswegen op onze luchtkwaliteit.

Bovendien moeten zolang er geen volwaardig alternatief is voor de ISVAG-oven, de uitstootnormen hiervan nauwlettend opgevolgd worden .

Wij pleiten ook voor de ondertunneling van R11 en eventueel de A12. Op het dak van deze tunnels zou men een groene zone kunnen aanleggen. Dit zou een enorme verbetering zijn voor de luchtkwaliteit in ons district.

VIII. MOBIEL WILRIJK

De bedrijven, en daarbij in het bijzonder de bedrijventerreinen, moeten over vlotte verbindingen kunnen beschikken.

Het Vlaams Belang wil dat er in de woonkernen ook voldoende parkeergelegenheid voorhanden blijft zodat de klanten hun weg naar de winkels kunnen blijven vinden. Vlaams Belang verzet zich ook tegen het systematisch verdwijnen van parkeerplaatsen in ons district.

Onnodige wegversmallingen en uitstulpingen zorgen veelal voor het verdwijnen van parkeerplaatsen.

Bij wegwerkzaamheden moet er voldoende en lang genoeg vooraf gecommuniceerd worden naar en met de bedrijven (en de inwoners overigens ook). Tevens moet ervoor gezorgd worden dat de hinder zo beperkt mogelijk is, de bereikbaarheid via alternatieve routes in de mate van het mogelijke wordt geoptimaliseerd en de tijdsplanning van de werken wordt gerespecteerd.

Bovendien moet er ook dringend een parkeergeleidingssysteem in Wilrijk komen. Momenteel is het voor iemand van buiten Wilrijk, soms zeer moeilijk om de weg naar een parking te vinden. Het Vlaams Belang wil dat er zeker geen betalend parkeren ingevoerd zal worden in ons district.

Enkel op deze manier zal ons bruisende winkelcentrum behouden blijven.

- Een efficiënt en verstandig verkeersbeleid.

Verkeersveiligheid is voor ieder van ons belangrijk. Het Vlaams Belang is voorstander van een correct maar billijk verkeersbeleid waarbij in de eerste plaats uiteraard rekening wordt gehouden met de bewoners en de zwakke weggebruikers, maar waar eveneens ruimte is voor de belangen van de automobilisten.

Wij pleiten voor de algemene invoering van variabele zones 30 rond scholen, waarbij enkel aan deze verminderde snelheid gereden dient te worden tijdens de uren dat de kinderen naar of van school gaan. Het zal de veiligheid van de kinderen er niet op verminderen en het zal het geduld van menig automobilist minder op de proef stellen.

Dit alles moet ook gelden op de Gewestweg ter hoogte van het Valkenveld, waar tweemaal daags een groot aantal ouders en kinderen moeten oversteken om de parkeerplaatsen onder de brug van de A12 te bereiken.

-Het wijkcirculatieplan is nog steeds in de beginfase.

In verschillende nieuw aangelegde straten en pleinen is er steeds naar gestreefd om het verkeer te ontmoedigen. Het gevolg is smalle rijwegen en hindernissen die vlug en doorgaand verkeer ontmoedigen. Het resultaat is echter wel dat er andere sluipwegen ontstaan.

Wij wensen een degelijk wijkcirculatieplan, waarin met al deze factoren rekening zal gehouden worden. Bovendien moeten deze wijkcirculatie plannen opgesteld worden door mensen die de wijk kennen want deze zullen beter de impact van bepaalde ingrepen kunnen inschatten.

Hierdoor zal men ook de hoge prijzen van peperdure studieburelen kunnen vermijden.

Er moet een duidelijke bewegwijzering komen naar de bestaande parkeerplaatsen, maar ook naar de industriezones om ook op deze wijze sluipverkeer te vermijden.

Wij opteren ook voor een goed aanbod van beschikbare parkeerplaatsen, en dit met een aantal beperkingen om het langparkeren te voorkomen.

Bovendien moet het parkeer- aanbod zoals reeds uiteengezet hierboven gratis blijven in ons district.

- Een correct en rechtvaardig verkeershandhavingsbeleid.

Het Vlaams Belang is voorstander van een correct en rechtvaardig verkeershandhavingsbeleid. Wij willen dus regelmatige snelheidscontroles zonder vooraankondiging, maar wel met een beperkte tolerantiemarge in de metingen.

Nultolerantie voor minimale snelheidsovertredingen vinden wij immers ongepast gelet op het feit dat veel van deze overtredingen onbewust plaatsgrijpen en de meetinstrumenten niet altijd foutloze metingen toelaten. Aan de vastgestelde overtredingen moet wel een correct gevolg worden gegeven.

- Degelijke verkeersinfrastructuur.

Er moet een einde komen aan het gepruts aan degelijke wegen met allerhande en overvloedige verkeersbochten, inhammetjes, bloembakken, paaltjes, enz. Die obstakels nemen niet alleen parkeer plaatsen in beslag maar zijn op vele plaatsen gevaarlijk voor fietsers, zelfs voor auto's en bussen kunnen amper passeren.

Door deze ingrepen verdwijnen er ook meer en meer parkeerplaatsen, en door uitbreiding van de vloot voertuigen hebben we nu reeds gebrek aan voldoende parkeerplaatsen.

De weg gaat wat ons betreft vanaf heden waar mogelijk rechtdoor in plaats van eindeloze variaties op bochten. Een veilige bebouwde omgeving betekent per definitie geen hoekjes en gaten, waarin weggescholen kan worden.

Snelheidsbeperkingen kunnen op normale wijze worden opgelegd zonder bijzondere rijvaardigheden te stimuleren.

Goed onderhouden voetpaden en goed aangeduide oversteekplaatsen. Voetgangers zijn eveneens zeer belangrijk.

Een duidelijk overleg en inspraak bij de planning van de trajecten en de haltes van “De Lijn” is ook noodzakelijk.

Bedrijven moeten aangemoedigd worden, om maatregelen te treffen om het wild parkeren van het eigen personeel te voorkomen. (gebruik van eigen parking of overstappen op openbare vervoer)

- Voldoende parkeermogelijkheden.

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden van de huidige en toekomstige werkende bevolking.

Werkende burgers moeten tegenwoordig alle sociale, professionele en familiale activiteiten onder tijdsdruk combineren. Dat kan alleen met snelle vervoersmogelijkheden.

De invloed van communicatienetwerken maakt het mogelijk om meer van huis uit te werken, en vereist daardoor een veel flexibeler aanwezigheid van de werkende mens.

Tenminste één auto per gezin en per huishouden lijkt een volkomen normaal uitgangspunt.

Bovendien is er een maximum limiet aan het aantal wagens in Vlaanderen. Elke meerderjarige Vlaming kan hoogstens met één wagen rijden. Het maximum aantal wagens is vlot berekenbaar en kan in rekening gebracht worden bij het uittekenen van de nodige infrastructuur voor dit aantal.

De toename van wagens vereist dat de parkeernorm in woonwijken zodanig wordt berekend, dat deze verhoogd wordt naar minstens 1 auto per woning.

- Grote verkeersleefbaarheid op de openbare weg voor alle weggebruikers.

Het Vlaams Belang streeft naar een grote verkeersleefbaarheid met aandacht voor alle weggebruikers en voor hun veiligheid.

Vanzelfsprekend moet er bijzondere aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruikers: de voetgangers en de fietsers. Een verbetering van de voetpaden blijkt daartoe een absolute noodzaak te zijn. Ook de verdere aanleg van fietspaden beantwoordt aan de vraag van onze bevolking.

Op de verschillende fietspaden in ons district zouden op strategische plaatsen fietskaarten geplaatst moeten worden. En tevens zouden er een aantal fietsstallingen moeten komen.

- De woonkernen moeten toegankelijk blijven, ook voor de wagen.

Het is vandaag mode om de auto zoveel mogelijk uit de woonkernen te bannen en een ondergeschikte functie in het straatbeeld toe te bedelen. Het Vlaams Belang gaat slechts gedeeltelijk mee in deze filosofie. Het is voor ons vanzelfsprekend dat doorgaand verkeer niet in de woonkernen thuishoren. Maar ze moeten wel toegankelijk blijven. Er dient daarom voor ons voldoende plaats te blijven voor de wagen in onze woonkernen voor wat betreft het plaatselijke verkeer, het winkelen en het gebruikmaken van de dienstverlening. Om die redenen wil het Vlaams Belang dat er voldoende verkeerscirculatie mogelijk blijft voor de wagens en dat er voldoende parkeervoorzieningen voorhanden blijven.

- Snelheidsregime aangepast aan de gevaarssituatie.

Tegenwoordig is het eveneens mode om de auto (soms tergend) traag te laten rijden, ook daar waar dat voor de verkeersveiligheid niet nodig is. Het Vlaams Belang pleit voor een afstemming van de toegelaten snelheid aan de objectieve gevaarsituaties die zich voordoen.

Omwille van de aanwezigheid van heel wat bedrijven, is er in Wilrijk een druk goederenvervoer. Dit zware verkeer moet worden gestimuleerd om in essentie te verlopen via de hoofdassen. Tegelijkertijd moeten er maatregelen worden genomen om het uit het centrum envan de secundaire wegen te weren.

- Goede beredeneerde planning van wegenwerken.

Wegenwerken zijn een noodzakelijk kwaad. De hinder die zij opleveren kan echter door een goede planning en een snelle uitvoering tot een minimum worden herleid. Bovendien kan een goede communicatie naar het publiek toe veel ergernis voorkomen. Tevens dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid voor de omwonenden. Met al deze punten moet meer rekening worden gehouden dan tot nog toe het geval is geweest.

IX. COMMUNICATIE

Het is noodzakelijk om duidelijke informatie aan alle inwoners te bezorgen. De gangbare manier via de aankondigingsbladen is niet steeds de meest efficiënte. Deze bladen worden bedeeld samen met reclamefolders en worden daarom niet steeds gelezen.

Voor het Vlaams belang moet de inwonerde partner van het bestuur zijn. Ditvereist een goede communicatie, gevolgd door een reële inspraak. Alle ingrepen op het openbare domein en de veranderingen van richtlijnen en maatregelen hebben immers een impact op onze samenleving en moeten dan ook door iedereen aanvaard of begrepen worden.

Het opstarten van een tweemaandelijkse nieuwsbrief aan alle inwoners, die via de Post kan geleverd worden aan alle inwoners. Hierin kunnen dan ook de infovergaderingen in aangekondigd worden, zodat deze door alle inwoners kunnen bezocht worden. De heraanleg van straten en pleinen is niet enkel voor de bewoners belangrijk, maar ook voor de andere gebruikers.

Er moeten duidelijke richtlijnen komen in verband met de plaatsen waar laden en lossen toegelaten is in onsdistrict. Tot nu toe is het juiste gebruik hiervan onduidelijk zowel voor de leveranciers als voor de handelaars.

De goedkeuring van grote werken mag men pas geven nadat de bevolking geïnformeerd en bevraagd is.

X. SOCIAAL WILRIJK

Sinds het socialisme zich prioritair is gaan toeleggen op de belangenverdediging van de allochtonen en het opdringen van de multiculturele heilsleer blijft alleen het Vlaams Belang nog over om voor de belangen van minderbedeelden in ons eigen volk op te komen.

Volgende beginselen lijken ons daartoe richtinggevend te zijn:

- Aandacht voor de zwakkeren.

Voor het Vlaams Belang bestaat een eerste kern van het sociaal beleid erin dat iedereen die omwille van een tijdelijke of permanente tegenslag uit de boot dreigt te vallen, moet kunnen rekenen op de hulp van de gemeenschap om er terug bovenop te komen, of als dat niet (meer) mogelijk is om minstens (terug) een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

Gelden die voorzien zijn voor “Ontwikkelingshulp” dienen prioritair aan de 4de wereld te worden besteed.

- Sociale dienstverlening in functie van de noden van de bevolking.

Het sociaal beleid moet er wel op gericht zijn mensen zo snel mogelijk terug in de samenleving op te nemen. Daarnaast dient het sociaal beleid eveneens tot doel te hebben om sociale noden die bij de bevolking leven te lenigen via het in het leven roepen van een aantal sociale voorzieningen. Een regelmatige bevraging van en terugkoppeling naar de bevolking toe lijkt ons belangrijk te zijn om hierop op een efficiënte en bevolkingsgerichte wijze op te kunnen inspelen.

- Optimalisering voor senioren.

Met een steeds groter wordend aantal senioren in ons district, zal men rekening moeten houden met de eenvoudige bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle info-punten en ziploketten ,zoals bv.: in het districtshuis, op dinsdagmorgen tijdens de uren vande markt.

- Cultuur: Het Vlaams Belang wil dat de districtsoverheid nog meer inspanningen levert om Wilrijk cultureel op de kaart te zetten. Wilrijk moet de ambitie hebben om zich aan te dienen als een district met een culturele roeping en uitstraling.

Onze uitgangspunten voor een cultuurbeleid zijn de volgende:

Een integraal cultuurbeleid. Het opstellen van een lokaal cultuurbeleidsplan vormt weliswaar een aanzet tot een cultuurbeleid, maar volstaat lang niet om tot een integraal cultuurbeleid te komen. Om daartoe te komen wil het Vlaams Belang dat er in de schoot van de administratie een volwaardige cultuurdienst bestaat die een systematisch cultuurbeleid voert. Deze dienst overkoepelt niet alleen de bestaande cultuurdiensten (CC, bibliotheek…), maar treedt coördinerend op, zorgt voor inbreng van het culturele aspect bij anderen diensten en bevoegdheidsdomeinen (bv. stedenbouw en ruimtelijke ordening) en vult de bestaande leemtes in.

Culturele identiteit versterken. Voor het Vlaams Belang is het een vanzelfsprekendheid dat het cultureel beleid er in de allereerste plaats op gericht moet zijn de eigen culturele identiteit en beschaving te versterken en het niet (in hoofdzaak) de bedoeling kan zijn hier exotische culturen te promoten. Wat dit laatste betreft staat het natuurlijk eenieder vrij in dit verband zelf initiatieven te nemen voor zover de openbare rust daarmee niet in het gedrang komt.

Cultuur is er voor iedereen. Iedere Wilrijkenaar heeft recht op deelname aan cultuur en op de ontwikkeling van zijn culturele begaafdheden en het is de taak van de overheid om daar actief toe bij te dragen. Zowel de cultuurspreiding, cultuurparticipatie, kunst- en cultuureducatie als de cultuurcreatie moeten in Wilrijk dan ook maximale kansen krijgen. Het Vlaams Belang is in dit verband onder meer voorstander van de invoering van de cultuurwaardebon die het de volwassen Wilrijkenaars aan een sterk verminderde prijs en Wilrijkse jongeren gratis moet toelaten aan een aantal culturele evenementen deel te nemen.

- Vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk

Actieve ondersteuning van het verenigingsleven. Het verenigingsleven draagt onbetwistbaar bij tot een versterking van het sociale weefsel van onze gemeenschappen en tot de ontplooiing van de mensen. Het verdient daarom voor het Vlaams Belang de volle steun te genieten van het district, vooral wat hun logistieke behoeften betreft, waar het nogal eens aan mangelt.

Amateurkunsten. Er bestaan in Wilrijk tal van verenigingen die zich met de vele varianten die er bestaan in de amateur kunsten bezighouden. Vanzelfsprekend verdienen ook deze de nodige steun. Het district kan en dient voor het Vlaams Belang echter ook actief op te treden om voor de verschillende kunstvormen minstens eenmaal per jaar een wedstrijd en een evenement te organiseren waarin deze gezamenlijk naar buiten kunnen treden. Daartoe zijn mogelijkheden te over zoals: een volwaardig Wilrijks volkszangfeest in samenwerking met de scholen én de zanglustige bevolking, zomerconcerten in openlucht, een dag van de poëzie, van de Nederlandstalige letterkunde, amateur theater dag, enz. Prijskampen voor elk van de culturele sectoren zijn ideale gelegenheden om talenten van eigen bodem te ontdekken. Onze beste plaatselijke talenten moeten actief ondersteund worden om te kunnen doorgroeien naar het professionele kunstencircuit.

-Sport voor jong en oud. Vermits sport bijdraagt tot een gezonde levenswijze, moet het doel van het beleid op dit gebied erin bestaan zoveel mogelijk mensen in optimale omstandigheden aan het sporten te brengen. Dat moet vanaf een zo jong mogelijke leeftijd gebeuren door middel van een dynamisch sportpromotiebeleid.

-Amateursport en ontspanning. Vandaag de dag moet worden vastgesteld dat de gemeente onvoldoende aanbod ter beschikking heeft om aan de vraag op dit gebied te voldoen. Inspanningen moeten bijgevolg geleverd worden om ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is inzake sportdagen en sportkampen tijdens de vakanties voor alle jeugdige leeftijdsklassen, met aandacht voor een billijke spreiding over alle wijken van het district.

XI.TOEKOMSTGERICHT WILRIJK

Voor alle leeftijdsgroepen moeten er voldoende mogelijkhedentot ontspanning zijn.

Dit is van toepassing zowel voor het Jeugdcentrum als het Cultureel centrum.

Het Jeugdcentrum moet buiten een grote waaier van activiteiten voor alle leeftijdsgroepen, ook de mogelijkheid bieden om de grote zaal te gebruiken voor evenementen die iets meer “geluidsintensief” zijn. Kleine concerten en fuiven moeten er ook mogelijk zijn.

Er moeten budgetten vrijgemaakt worden om de grote zaal van het jeugdcentrum te isoleren en geluidsoverlast te voorkomen.

Het aanbod van het Cultureel centrum moet beter gecommuniceerd worden en dit via de verscheidene kanalen zoals bijvoorbeeld door de voormelde tweemaandelijkse nieuwskrant.

Het cultuuraanbod in ons district moet een zo breed mogelijkewaaier zijn van de verschillende kunsten van hier en vanverre landen en dit alles met het nodige respect voor ieders cultuur.

De Wilrijkse jeugdraad vormt een klankbord van wat er leeft onder de jeugd wij pleiten er daarom ook voor om vertegenwoordigers van de jeugdraad minstens 1 maal per jaar te ontvangen in de districtsraad.